Wat is de ouderraad?

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het welzijn van alle leerlingen voor ogen.

 

De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van de ouders en het optimaliseren van het onderwijswelzijn van de kinderen.

 

Om het participatief klimaat op de school te stimuleren, neemt de ouderraad vier kerntaken op zich:

  • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en de eigen werking met alle ouders.
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

De leden van de ouderraad houden een drietal vergaderingen per schooljaar.  Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat naar de geïnteresseerde ouders, de directie, de leerkrachten en de voorzitter van de schoolraad wordt verzonden.  Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk de uitnodigingen en de verslagen per

e-mail te verzenden.

 

De werking van de ouderraad is beschreven in het huishoudelijk reglement.  Een exemplaar hiervan kan op eenvoudige aanvraag verkregen worden.  Het is tevens beschikbaar op de website van de school.

 

De opbrengst van activiteiten die door de ouderraad georganiseerd worden, komt steeds ten goede aan de school.  Daarmee kan allerlei materiaal van pedagogische en didactische aard gekocht worden, of kunnen projecten ondersteund worden.

 

De ouderraad van onze school is aangesloten bij de overkoepelende organisatie die V.C.O.V. heet (Vlaamse Confederatie van Ouderverenigingen). Het V.C.O.V. verdedigt de belangen van alle ouders en kinderen in het vrij katholiek onderwijs en dit op nationaal vlak, maar wil ook "rechtstreeks" ten dienste staan van de ouders.

 

Wil u meer informatie of wil u lid worden van de ouderraad, dan kan u steeds terecht bij de voorzitter, bij één van de leden of bij de directie van de school.

 

ouderraad@dewegwijzer-lummen.be

    Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

    Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden en statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren.